Statut

Statut Stowarzyszenia Projekt Masterki

Rozdział I. Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Projekt Masterki, w dalszych postanowieniach Statutu zwane jest „Stowarzyszeniem”.

 2. Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach oraz niniejszego Statutu.

§ 2

 1. Siedzibą Stowarzyszenia jest miejscowość Lublewo Gdańskie.

 2. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej ze szczególnym uwzględnieniem Trójmiasta i województwa pomorskiego.

 3. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działania poza granicami kraju na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.

§ 3

Stowarzyszenie uzyskuje osobowość prawną i może rozpocząć działalność po wpisie do Krajowego Rejestru Sądowego. Stowarzyszenie zostało powołane na czas nieokreślony. 

§ 4

Stowarzyszenie może współpracować z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami. Może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.

§ 5

 1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swoich działań może zatrudniać pracowników.

 2. Stowarzyszenie posiada logo, może używać pieczęci oraz wyróżniających ją znaków graficznych.Rozdział II. Cele i sposoby ich realizacji

§ 6

Celem Stowarzyszenia jest:

 1. prowadzenie działalności edukacyjnej i kulturalnej zwłaszcza w zakresie inicjowania, wspierania i pomocy w przedsięwzięciach edukacyjno-kulturalnych, w szczególności na rzecz kobiet,

 2. wspieranie nauki, edukacji i wychowania, 

 3. promocja przedsiębiorczości, innowacyjności i kreatywności,

 4. promowanie równych szans obywateli w życiu publicznym, zawodowym i społecznym,

 5. zapewnienie dostępu do informacji i usług w dziedzinie planowania rodziny,

 6. działalność na rzecz kobiet dotkniętych bolesnym miesiączkowaniem,

 7. ochrona i promocja zdrowia, związanego z cyklem menstruacyjnym osób miesiączkujących oraz ochrona środowiska i propagowanie ekologicznych rozwiązań, 

 8. poprawa świadomości kobiet na temat cyklu menstruacyjnego,

 9. poprawa świadomości społeczeństwa na temat seksualności i dojrzewania,

 10. działalność na rzecz równych szans kobiet i mężczyzn,

 11. promocja zdrowia kobiet, szczególnie praw i zdrowia reprodukcyjnego,

 12. przeciwdziałanie wszelkim formom dyskryminacji,

 13. aktywne zabieranie głosu w sprawach związanych z działalnością Stowarzyszenia.

§ 7

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. organizowanie warsztatów edukacyjnych,

 2. organizowanie spotkań, dyskusji i odczytów propagujących cele Stowarzyszenia,

 3. prowadzenie aktywnej działalności w social mediach, głownie Facebook oraz Instagram (uświadamianie społeczeństwa), a także organizowanie kampanii społecznych,

 4. wpływanie na zawartość programów edukacyjnych,

 5. popieranie akcji i przedsięwzięć obywatelskich mających szerzyć wiedzę na temat seksualności i dojrzewania wśród społeczeństwa,

 6. propagowanie i organizowanie wymiany międzykulturowej, w szczególności poprzez organizację wyjazdów, warsztatów, prelekcji,

 7. inicjowanie i upowszechnianie badań naukowych dotyczących sytuacji kobiet,

 8. organizowanie konferencji, seminariów, szkoleń i wykładów,

 9. organizowanie imprez kulturalnych,

 10. współpracę i wymianę informacji z organizacjami i instytucjami stawiającymi sobie podobne cele,

 11. działalność wydawniczą,

 12. kampanie informacyjno edukacyjne w mediach społecznościowych,

 13. prowadzenie własnej działalności gospodarczej.

Rozdział III. Członkowie Stowarzyszenia

§ 8

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

 2. Stowarzyszenie posiada członków:

 1. zwyczajnych, 

 2. wspierających,

 3. honorowych.

§ 9

 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która złoży pisemną deklarację i rekomendację dwóch członków Stowarzyszenia.

 2. Małoletni w wieku od 16 do 18 lat, którzy mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych, mogą należeć do Stowarzyszenia i korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego, z tym że w składzie zarządu Stowarzyszenia większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych

 3. Małoletni poniżej 16 lat mogą, za zgodą przedstawicieli ustawowych, należeć do Stowarzyszenia, bez prawa udziału w głosowaniu na Walnych Zebraniach Członków oraz bez korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia. 

 4. Cudzoziemcy niemający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej mogą należeć do Stowarzyszenia.

§ 10

Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna i prawna, która zadeklaruje na piśmie pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.

§ 11

Nabycie członkostwa zwykłego lub wspierającego następuje na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia o wpisaniu na listę członków, powziętej po otrzymaniu pisemnej deklaracji członkowskiej oraz rekomendacji dwóch członków Stowarzyszenia (dotyczy członków zwyczajnych).

§ 12

 1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.

 2. Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zebranie Członków na wniosek 5 członków Stowarzyszenia lub na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.

§ 13

Członkowie zwyczajni mają prawo do:

 1. biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,

 2. korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,

 3. udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,

 4. zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.

§ 14

Członkowie zwyczajni mają obowiązek: 

 1. brania udziału w działalności Stowarzyszenia i w realizacji jego celów,

 2. uczestniczenia w Walnych Zebraniach Członków,

 3. przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,

 4. regularnego opłacania składek.

§ 15

 1. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni. 

 2. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

 3. Członkowie honorowi są zobowiązani do przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia. Członkowie honorowi nie mają obowiązku opłacania składek na rzecz Stowarzyszenia.

§ 16

1. Utrata członkostwa następuje na skutek:

 1. dobrowolnej rezygnacji pisemnej z przynależności do Stowarzyszenia złożonej na ręce Zarządu,

 2. śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez osoby prawne,

 3. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,

 4. wykluczenia przez Zarząd: 

 • z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich przez pół roku,

 • z powodu rażącego naruszenia Statutu, nieprzestrzegania postanowień i uchwał władz Stowarzyszenia,

 • ze względu na brak przejawów aktywnej działalności na rzecz Stowarzyszenia przez pół roku,

 • na pisemny wniosek pięciu członków Stowarzyszenia.

 1. Zarząd podejmuje decyzję o pozbawieniu członkostwa w formie uchwały.

 2. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa w Stowarzyszeniu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia. Uchwała Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia jest ostateczna.

Rozdział IV. Władze Stowarzyszenia

§ 17

Władzami Stowarzyszenia są: 

 1. Walne Zebranie Członków, 

 2. Zarząd, 

 3. Komisja Rewizyjna. 

§ 18

 1. Władze Stowarzyszenia wybierane są przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. Walne Zebranie Członków może zdecydować o przeprowadzeniu głosowania tajnego.

 2. W razie, gdy skład wybieralnych władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W trybie tym można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

§ 19

 1. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej. 

 2. Posiedzenia władz Stowarzyszenia mogą odbywać się w całości lub częściowo przy wykorzystaniu środków komunikacji na odległość w czasie rzeczywistym.

 3. Uchwały władz Stowarzyszenia mogą być podejmowane w trybie obiegowym. 

 4. Jeżeli członkowie władz Stowarzyszenia wyrazili na to zgodę w formie dokumentowej, głosowanie w trybie obiegowym może odbywać się z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.

§ 20

Kadencja wszystkich wybieralnych władz Stowarzyszenia trwa 5 lat.

Walne Zebranie Członków

§ 21

 1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków. 

 2. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne

 3. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:

 1. z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,

 2. z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.

§22

Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd raz w roku, jako sprawozdawcze, i co pięć lat, jako sprawozdawczo-wyborcze. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków, co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania. W przypadku braku kworum Walnego Zebrania Członków Zarząd wyznacza II termin zebrania nie wcześniej jednak niż po upływie 1 godziny od I terminu zebrania. W takim przypadku warunek obecności przynajmniej połowy członków zwyczajnych nie jest obowiązujący, a uchwały zapadają zwykłą większością głosów.

§ 23

 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może się odbyć w każdym czasie. 

 2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:

 1. z własnej inicjatywy,

 2. na żądanie członków Komisji Rewizyjnej,

 3. na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może też zwołać Komisja Rewizyjna w przypadku bezczynności Zarządu.

 2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków powinno zostać zwołane przed upływem 21 dni od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków, co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania. W przypadku braku kworum stosuje się § 22 odpowiednio.

§ 24

Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają bezwzględną większością głosów w obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby członków. Głosowanie jest jawne. W przypadku Walnego Zebrania Członków zwołanego w II terminie uchwały mogą być podjęte zwykłą większością głosów bez wymogu obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków, także dla sytuacji wyboru i uzupełnienia władz Stowarzyszenia

§ 25

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy: 

 1. określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia, 

 2. uchwalanie zmian statutu,

 3. wybór i odwoływanie członków władz Stowarzyszenia oraz ustalenie czy członkowie Zarządu za wykonane czynności będą otrzymywać wynagrodzenie,

 4. udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej, 

 5. rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

 6. uchwalanie budżetu, 

 7. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu, 

 8. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku, 

 9. podejmowanie uchwał w sprawie nadania członkostwa honorowego,

 10. wyznaczanie pełnomocnika do zawierania umów z członkami Zarządu,

 11. podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady w sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

Zarząd 

§ 26

 1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, a także reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz. 

 1. Zarząd składa się z od 2 do 3 członków, w tym Prezesa oraz Wiceprezesa wybieranych na pierwszym posiedzeniu Zarządu spośród jego członków.

 2. Członkiem zarządu Stowarzyszenia może być tylko członek zwyczajny Stowarzyszenia.

 3. Członkowie zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie za pełnione funkcje.

 4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes, a w razie jego nieobecności lub niemożliwości wykonywania funkcji Wiceprezes.

 5. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków, w tym Prezesa, a w razie jego nieobecności Wiceprezesa. Posiedzeniom Zarządu przewodniczy Prezes, a w razie jego nieobecności Wiceprezes. Z posiedzeń Zarządu sporządza się protokół. W razie równej ilości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego posiedzenia Zarządu.

 6. W wypadku dokonywania czynności prawnych pomiędzy Stowarzyszeniem i osobą pełniącą funkcję Prezesa lub członka Zarządu Stowarzyszenia wszelkie oświadczenia woli i czynności prawne dokonywane pomiędzy Stowarzyszeniem a członkiem Zarządu powinny być dokonywane przez Komisję Rewizyjną lub przez pełnomocnika powołanego przez Walne Zebranie Członków odrębnie do reprezentowania Stowarzyszenia w tym zakresie.

§ 27

Do kompetencji Zarządu należy:

 1. kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,

 2. realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków,

 3. zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,

 4. planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej,

 5. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,

 6. podejmowanie uchwał o wpisaniu na listę członków i pozbawieniu członkostwa,

 7. zwoływanie Walnego Zebrania Członków,

 8. ustalanie wysokości i częstotliwości składek członkowskich,

 9. podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia.

Komisja Rewizyjna

§ 28

 1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.

 2. Komisja Rewizyjna składa się od 2 do 3 członków, w tym przewodniczącego i zastępcy wybieranych na pierwszym posiedzeniu Komisji.

 3. Członkiem Komisji Rewizyjnej może być tylko członek zwyczajny Stowarzyszenia.

 4. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w roku. Posiedzenia Komisji zwołuje przewodniczący.

 5. Walne Zebranie Członków może odwołać poszczególnych członków Komisji Rewizyjnej lub cały jej skład w toku trwania kadencji

§ 29

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia,

 2. ocena pracy Zarządu, w tym corocznych sprawozdań i bilansu,

 3. składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków wraz z oceną działalności Stowarzyszenia i Zarządu Stowarzyszenia,

 4. wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków o udzielanie absolutorium Zarządowi, 

 5. wnioskowanie o odwołanie całego Zarządu w razie jego bezczynności lub bezczynnego członka Zarządu,

 6. wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków,

 7. zwoływanie Walnego Zebrania Członków w razie nie zwołania Walnego Zebrania Członków przez Zarząd w określonym terminie.

Rozdział V. Majątek i gospodarka finansowa

§ 30

1. Źródłami majątku Stowarzyszenia są: 

 1. składki członkowskie,

 2. darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności publicznej, 

 3. dotacje, subwencje, etc.,

 4. dochody z majątku stowarzyszenia, dochody z własnej działalności gospodarczej.

 1. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 2. Stowarzyszenie może otrzymywać dotacje według zasad określonych w odrębnych przepisach.

 3. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.

Rozdział VI. Działalność gospodarcza

§ 31

 1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach, określonych w odrębnych przepisach. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, z której dochód będzie przeznaczać wyłącznie na realizację celów statutowych. 

 2. Stowarzyszenie prowadzić będzie działalność gospodarczą określoną w PKD jako: 

 1. 47.19.Z. – Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach,

 2. 47.91.Z - Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet,

 3. 47.99.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,

 4. 72.20.Z - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych,

 5. 82.30.Z - Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,

 6. 85.59.Z - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,

 7. 85.60.Z - Działalność wspomagająca edukację.

 1. Pierwszy rok obrotowy Stowarzyszenia kończy się 31 grudnia 2022 r.

Rozdział VII. Składanie oświadczeń woli

§ 32

Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli, w szczególności w sprawach majątkowych, upoważnionych jest dwóch członków zarządu działających łącznie.

Rozdział VIII. Postanowienia końcowe

§ 33

Uchwałę w sprawie zmiany statutu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków kwalifikowaną większością głosów – (2/3), przy obecności przynajmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

§ 34

1. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków kwalifikowaną większością głosów – (2/3), przy obecności przynajmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków wybiera likwidatora oraz określa przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

§ 35

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.